ความคิดเห็นของนิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม

ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ความคิดเห็นของ1 นิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม

เรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม

ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์

ปี มีนาคม 2544

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวิชาสังคีตนิยม ตั้ง

แต่ปี 2500 - 2544 2) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตผู้เรียนวิชาสังคีตนิยมในเรื่องสาระวิชาและวิธีสอน

3) ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนและแนวทางแก้ไข 4) นำ เสนอแนวทางในการพัฒนาการสอนวิชา

สังคีตนิยม

วิธีดำ เนินการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับวิชา

สังคีตนิยม คือ ผู้สอน ผู้เรียน ผู้สอนและผู้เรียน และหัวหน้าภาควิชาสารัตถศึกษา และการสอบถาม

ความคิดเห็นนิสิตผู้เรียนวิชาสังคีตนิยมในภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา 2540

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 3 ชุด และแบบสอบถาม 1 ชุด ข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์และศึกษาเอกสาร นำ เสนอเป็นประวัติและพัฒนาการของวิชาสังคีตนิยม และข้อมูลที่ได้

จากแบบสอบถามนำ เสนอเป็นค่าสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า วิชาสังคีตนิยม ทำ การสอนเป็นครั้งแรกในปี 2500 โดยเป็นวิชาในหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต 2500 ผู้สอนเป็นคนแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำ ธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และมี

ผู้สอนต่อมาอีกหลายคน ปัจจุบันผู้สอน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์ และอาจารย์

อานันท์ นาคคง ผู้เรียน คือ นิสิตคณะครุศาสตร์ และนิสิตจากคณะอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาระวิชามีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในปัจจุบัน สาระวิชาประกอบด้วยเรื่ององค์ประกอบดนตรี

ประวัติดนตรีตะวันตก บทเพลงประเภทต่าง ๆ ดนตรีไทย ดนตรีโลก การฟังเพื่อความซาบซึ้ง ความ

ซาบซึ้งในดนตรี และดนตรีและมนุษยชาติ สถานภาพของวิชาสังคีตนิยม ในหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต 2500 และ 2504 เป็นวิชาบังคับในหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ปรับปรุง

ต่อมาอีก 7 ครั้ง วิชานี้มีสถานภาพเป็นวิชาเลือกมาโดยตลอด สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากใน

วิชานี้ คือ สื่อที่ใช้ในการสอนซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีทางการศึกษาที่พัฒนาเปลี่ยนไป หนังสือ

อ่านประกอบเริ่มมีเป็นครั้งแรกในปี 2518 คือ สังคีตนิยมเบื้องต้นว่าด้วยเพลงคลาสสิค โดย อาจารย์

สมโภช รอดบุญ ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน หนังสือที่ใช้ คือ สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรี

ตะวันตก โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์

ในเรื่องความคิดเห็นของนิสิต พบว่า นิสิตร้อยละ 59.7 ให้ความสนใจในการเรียนวิชานี้ด้วย

ตนเอง เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมในระดับมากทั้งสิ้น ค่าเฉลี่ยของเนื้อหาวิชาแต่ละเรื่อง คือ หลัก

สูตรโดยรวม 3.89 บทนำ 3.98 องค์ประกอบดนตรี 3.73 ประเภทบทเพลง 3.93 ประวัติดนตรีตะวันตก

3.89 ดนตรีโลก 3.67 ดนตรีไทย 3.73 และบทส่งท้าย 4.05 ในเรื่องการสอน นิสิตร้อยละ 39.9 ให้ความ

Narutt Suttachitt Students? Opinions of the Cont 2 ent and Instruction of Music?

เห็นว่า การสอนอยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 34.5 เห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก และค่าเฉลี่ยในเรื่องการ

สอน คือ 4.08 อยู่ในระดับมาก ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของผู้สอนดนตรีตะวันตก นิสิตร้อยละ 62.2

ให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 29.1 เห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ 4.52 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ส่วนคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สอนดนตรีไทยและดนตรีโลก นิสิตร้อยละ 59.4 ให้ความ

เห็นว่า อยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 27.6 เห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ 4.41 อยู่ในระดับมาก

ปัญหาเรื่องการเรียนการสอน คือ ไม่มีบริการสื่อทางเสียงและวีดิทัศน์เกี่ยวกับบทเพลงให้แก่ผู้เรียน

แนวทางพัฒนาวิชานี้ คือ การพัฒนาสื่อการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่

ทันสมัย และควรมีการจัดห้องสมุดดนตรี เพื่อให้บริการแก่นิสิตนอกเวลาเรียน

Title: Students? Opinions on Content and Instruction of Music Appreciation

Researcher: Associate Professor Narutt Suttachitt, Ph.D.

Date March 2001

Abstract

The objectives of this research were 1) to study history and development of the course

Music Appreciation from 1957 to 2001 2) to study students? opinions on content and instruction of

this course 3) to study students? problems and the suggestions for this course and 4) to suggest the

guide to improve teaching of this course.

Research process comprised documentary collecting, interviewing instructors, students,

instructors and students, and chairs, department of Foundations of Education totally; and surveying

students of the first and second semesters of Academic Year 1997.

Research instruments were three interview forms and a survey questionnaire. Data collected

from documentaries and interviews were used to write history and development of the course. Data

from the questionnaire were used to identify content and instruction of the course and the guide to

develop the course. Statistics used were percentage, mean and standard deviation.

Results show that Music Appreciation beginning in 1957, was the course in Bachelor of

Education Syllabus 1957. The first instructor was Assistant Professor Dr. Kamthorn Sanitwongs na

Ayutthaya. There were several instructors during past 44 years. At the present the instructors are

Associate Professor Dr. Narutt Suttachitt, and Ajarn Anant Narkong. Students are from Faculty of

Education and several faculties in Chulalongkorn University. Gradually changing according to

instructors? experiences, the current content, consisted of Elements of Music, Western Music

ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ความคิดเห็นของ3 นิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม

History, Types of Music, Thai Classical and Folk Music, World Music, Appreciative Listening,

Music Appreciation, and Music and Mankind. The status of this course in B.E. Syllabi 1957 and

1961 was the requirement course in General Education Area. It has become an elective in the

following 7 B.E. syllabi until the present time. The most changing domain for the course was media

as of the improvement of educational technology. In 1975 a textbook, Basic Appreciation in

Classical Music by Ajarn Sompote Rodbun was used. Since 1987 the textbook used has been Music

Appreciation: A Western Music Guide by Associate Professor Dr. Narutt Suttachitt.

Students? opinions asserted that most of students themselves (59.7%) intended in study the

course. The appropriate content of this course was good. The means for content topics were: 3.89

for the Whole Content, 3.98 for Introduction, 3.73 for Elements of Music, 3.93 for Types of Music,

3.89 for History of Western Music, 3.67 for World Music, 3.73 for Thai Music, and 4.05 for

Conclusions. In terms of instruction, 39.9% said that instruction was excellent, 34.5% was good.

The mean was 4.08 meaning good. For instructor?s personal characters, 62.2 % said that the

Western Music instructor was excellent and 29.1% was good. The mean was 4.52 meaning

excellent; 59.4% said the Thai and World Music instructor was excellent and 27.6% was good. The

mean was 4.41 meaning good. Major problem was a lack of media service for outside classroom

study. The improvement of this course was the media development as of modern educational

technology. Music Library should have been built for outside classroom study.

Narutt Suttachitt Students? Opinions of the Cont 4 ent and Instruction of Music?

ความคิดเห็นของนิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม

ความเป็นมาและความสำ คัญ

สังคีตนิยม (Music Appreciation) วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป มีค่า 2 หน่วยกิต เป็นวิชาที่ทำ การ

สอนคู่กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ต้น คือ ปี พ.ศ.

2500 สาระวิชานี้มีการพัฒนามาโดยตลอดตามความรู้และประสบการณ์ของผู้สอนแต่ละคน ซึ่งเปลี่ยน

กันไปเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของผู้สอน หรือการบริหารหลักสูตรของคณะ ครุศาสตร์ในแต่

ละยุคสมัย สำ หรับผู้เรียนวิชานี้เป็นนิสิตทุกชั้นปี จากหลายคณะทั่วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแต่

ละภาคการศึกษามีนิสิตมาจากต่างคณะและมีจำ นวนแตกต่างกัน แต่ละปีมีจำ นวนนิสิตลงทะเบียน

เรียนทั้งสิ้นประมาณ 200 - 300 คน

แม้จะเป็นวิชาที่ทำ การสอนในคณะครุศาสตร์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี แต่มิได้มีการศึกษาวิจัยใน

เรื่องประวัติและพัฒนาการของวิชานี้มาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาที่มี

การสอนทั่วโลก เพื่อเป็นพื้นฐานสำ หรับผู้เรียนในเรื่องความเข้าใจดนตรีซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางสุนทรีย์

ที่มนุษย์บรรจงสรรค์สร้างขึ้นให้มนุษย์ด้วยกันเองได้ชื่นชม นอกจากนี้การศึกษาประวัติและ

พัฒนาการของวิชาสังคีตนิยม ยังมีประโยชน์ในการพัฒนาสาระและรูปแบบของรายวิชานี้ให้เหมาะ

สมกับยุคสมัยและผู้เรียนจำ นวนมากในแต่ละภาคการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย มี 4 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของ

วิชาสังคีตนิยมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน ประการที่สอง เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตผู้

เรียนวิชาสังคีตนิยมในเรื่องสาระวิชาและวิธีสอน ประการที่สาม เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนวิชาสังคีต

นิยมของนิสิต และเสนอแนวทางแก้ไข ประการสุดท้าย เพื่อนำ เสนอแนวทางในการพัฒนาวิธีสอน

วิชาสังคีตนิยมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น

วิธีดำ เนินการวิจัย

การศึกษาเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของวิชาสังคีตนิยม ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชา

นี้ และได้จากสัมภาษณ์ผู้สอนและผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องกับวิชานี้ในอดีตก่อนที่ผู้วิจัยมารับผิดชอบ

สอน รวม 12 คน คือ ผู้สอนจำ นวน 3 คน ผู้เรียนจำ นวน 5 คน ผู้สอนและผู้เรียนจำ นวน 2 คน และผู้

เกี่ยวข้อง คือ หัวหน้าภาควิชาสารัตถศึกษาในอดีตจำ นวน 2 คน

การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น กลุ่มประชากร คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคีตนิยม ทั้ง

ภาคการศึกษาต้นและปลาย ประจำ ปีการศึกษา 2540 จำ นวน 145 คน เป็นนิสิตภาคต้นจำ นวน 41 คน

และภาคปลายจำ นวน 104 คน

ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ความคิดเห็นของ5 นิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร และการสัมภาษณ์นำ มาเขียนเป็นประวัติวิชา

สังคีตนิยม ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตต่อหลักสูตร การสอน ปัญหาและแนวทางใน

การพัฒนาวิธีสอนวิชาสังคีตนิยมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

1. แบบสัมภาษณ์ 3 ชุด มีสาระเกี่ยวข้องการประวัติของวิชาสังคีตนิยม

2. แบบสอบถาม 1 ชุด มีสาระเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของนิสิต หลักสูตรโดยรวม การ

เตรียมการสอน การสอน และคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สอน แบบสอบถามเป็นตาราง

ประเมินค่า 5 ระดับ และคำ ถามปลายเปิด

ผลการวิจัย

ประวัติ

สังคีตนิยม ทำ การสอนครั้งแรก เมื่อปี 2500 เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ

วิชาเลือกของนิสิตคณะอื่น ๆ มีค่า 2 หน่วยกิต เป็นวิชาสังกัดภาควิชาสารัตถศึกษา รหัสวิชาครั้งแรก

คือ EdFA 101 ต่อมาในปี 2537 เป็นวิชาสังกัดภาควิชาดนตรีศึกษา รหัสวิชาเปลี่ยนเป็น 2712110 ใน

ช่วงแรกนี้ ( 2500 ? 2502) ทำ การสอน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาย้าย

มาทำ การสอน ณ คณะครุศาสตร์ในปี 2503 จนถึงปัจจุบัน ผู้สอนวิชานี้เป็นคนแรก คือ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. กำ ธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งสอนวิชานี้อยู่ประมาณ 16 ปี ผู้เรียนในปีแรก ๆ เป็น

นิสิตจากคณะครุศาสตร์จำ นวนประมาณ 300 คน ในเวลาต่อมาจึงมีการสอนวิชานี้แก่นิสิตคณะต่าง ๆ

ด้วย โดยแยกสอนเป็นกลุ่มเฉพาะ การสอนใช้วิธีบรรยาย เนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงดนตรีตะวันตก

โดยมีเนื้อหาดนตรีไทยและดนตรีโลกไม่มากนัก สื่อที่ใช้ ได้แก่ แผ่นเสียง และเทปม้วนเพลงต่าง ๆ

ภาพยนตร์ การวัดผล ใช้คะแนนจากการสอบปลายภาคหนึ่งครั้ง รวมกับคะแนนจากการทำ รายงาน

การไปชมคอนเสิร์ตของนิสิตแต่ละคนหนึ่งครั้ง บางครั้งการวัดผลใช้คะแนนจากการทำ รายงานการ

ไปชมคอนเสิร์ตหนึ่งครั้ง โดยไม่มีการสอบ

หลังจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำ ธร หยุดสอนไปในปี 2516 ตั้งแต่ ปี 2517 จนถึงปี 2530 ผู้

รับผิดชอบสอนหลักต่อมา คือ รองศาสตราจารย์โกวิทย์ ขันธศิริ อาจารย์สมโภช รอดบุญ อาจารย์

สดับพิณ รัตนเรือง และอาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์และอาจารย์

พิเศษ โดยใช้รูปแบบการสอนเช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำ ธร แต่มีการใช้สื่อที่ทันสมัยขึ้น

เป็นลำ ดับตามยุคสมัยที่เปลี่ยน ในช่วงนี้มีการใช้ตำ รา ที่แต่งโดย อาจารย์สมโภช รอดบุญ คือ สังคีต

นิยมนิยมเบื้องต้นว่าด้วยเพลงคลาสสิก สำ หรับการวัดผลยังคงใช้รูปแบบเช่นเดิม และมีการแบ่งกลุ่ม

การสอนเป็นสองกลุ่ม ในปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ผู้สอนและผู้ดูแลวิชานี้คือ รองศาสตราจารย์ ดร.

ณรุทธ์ สุทธจิตต์

Narutt Suttachitt Students? Opinions of the Cont 6 ent and Instruction of Music?

ในปีการศึกษา 2536 ทำ การสอนเพียงกลุ่มเดียว เนื่องจากภาระการสอนวิชาอื่น ๆ ที่สายวิชา

ดนตรีรับผิดชอบมีจำ นวนเพิ่มขึ้น โดยทำ การสอนในวันพุธ เวลา 13.00 ? 15.00 น. ผู้สอน คือ รอง

ศาสตราจารย์ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์ และอาจารย์อานันท์ นาคคง เมื่อมีการจัดตั้งภาควิชาดนตรีศึกษา

ในปี 2537 วิชาสังคีตนิยม จึงย้ายมาอยู่ในความดูแลของภาควิชาดนตรีศึกษา โดยมีรหัสวิชา คือ

2712110 ผู้รับผิดชอบการสอนยังคงเป็น รองศาสตราจารย์ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์ และอาจารย์อานันท์

นาคคง จนถึงปัจจุบัน โดยมีการเพิ่มรายละเอียดเรื่อง ดนตรีโลก ด้วย เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์ขึ้น สื่อ

ประกอบการสอนมีการพัฒนาไปตามลำ ดับ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2540 เริ่มมีการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ คือ เพาเวอร์พอยท์ แทนแผ่นใส หนังสืออ่านประกอบ คือ สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งใน

ดนตรีตะวันตก โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์ เริ่มใช้ในปี 2531 ฉบับปัจจุบัน เป็นการ

จัดพิมพ์ ครั้งที่ 5 และเอกสารเรื่อง ดนตรีไทยและดนตรีโลก จัดทำ โดย อาจารย์ อานันท์ นาคคง

การวัดผล ใช้หลักการเดิม ได้แก่การสอบปลายภาคหนึ่งครั้ง คิดเป็นคะแนน 90 คะแนน และ

การทำ รายงานจาการชมคอนเสิร์ตที่ผู้สอนแนะนำ คิดเป็น 10 ในปีการศึกษา 2533 เริ่มใช้ข้อสอบชุด

เดียวกัน และสอบในตารางสอบเป็นครั้งแรก เป็นต้นมา

จำ นวนผูเ้รียนในวิชานี้ในแต่ละปีมีมากน้อยแตกต่างกันไป ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา จนถึง

ปัจจุบัน (2543) จำ นวนนิสิตที่เรียนวิชานี้ทั้งหมด คือ 4610 คน

สาระวิชา

สังคีตนิยม ภาษาอังกฤษ คือ Music Appreciation วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จัดอยู่ในหมวดมนุษยศาสตร์ ลักษณะวิชา กำ หนดไว้ดังนี้

พัฒนาการดนตรีนับตั้งแต่สมัยโบราณ เสียงและลักษณะของเครื่องดนตรี

ชนิดต่าง ๆ ประเภทและลักษณะของดนตรีไทย และดนตรีของประเทศข้างเคียง

คีตนิพนธ์ดีเด่นของนักแต่งเพลงเอก และดนตรีประจำ ชาติทั่วโลก

เมื่อผู้วิจัยเริ่มทำ การสอนวิชานี้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องสุนทรีย์และ

ความซาบซึ้งในดนตรี โดยกล่าวถึงเนื้อหาในเรื่องความเกี่ยวข้องของดนตรีและมนุษยชาติ เพื่อให้ผู้

เรียนได้เห็นเนื้อแท้ของดนตรีบริสุทธิ์ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อจรรโลงมนุษยชาติด้วย

ปัจจุบัน วิชาสังคีตนิยม มีเนื้อหาประกอบด้วย การฟังและความซาบซึ้งในดนตรี ความรู้เบื้อง

ต้นเกี่ยวกับการฟังดนตรี ดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั่วโลก องค์ประกอบดนตรี ประเภทของบทเพลง

ประวัติศาสตร์ดนตรี ประวัติผู้ประพันธ์เพลง และตัวอย่างเพลงแต่ละยุค ละครเพลงบรอดเวย์ แจ๊ส

ดนตรีโลก ดนตรีไทย การฟังเพื่อความซาบซึ้งในดนตรี และดนตรีและมนุษยชาติ

สำ หรับหนังสืออ่านประกอบ คือ สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก มีเนื้อหาตาม

กรอบของวิชานี้ เพื่อให้ผู้เรียนใช้อ้างอิง ค้นคว้า และอ่านประกอบการเรียน

ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ความคิดเห็นของ7 นิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม

สถานภาพของวิชา

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มีวิชานี้ปรากฏในหลักสูตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาน

ภาพของวิชาสังคีตนิยม สามารถพิจารณาได้สองประการ คือ เป็นวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยและวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถานภาพของวิชานี้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เปลี่ยนเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 44 ปี ตั้งแต่มีวิชานี้ในหลักสูตร เมื่อ พ.ศ. 2500 วิชานี้เป็นวิชาบังคับใน

หมวดศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2500 และ 2504 การปรับปรุงหลักสูตรต่อมาอีก 7

ครั้ง วิชานี้เป็นวิชาเลือกมาโดยตลอด

ความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน

1. ข้อมูลทั่วไปของนิสิต

นิสิตจำ นวน 145 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคีตนิยม เป็นนิสิตภาคการศึกษาต้นร้อยละ 28.3

และภาคการศึกษาปลาย ร้อยละ 71.7 จำ นวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามชั้นปี คือ ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ

26.2 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 27.6 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 17.9 ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 24.1 และชั้นปีที่ 5 ร้อยละ 4.2 นิสิต

เหล่านี้มากจาก 8 คณะ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำ นวนมากน้อยคิดเป็นร้อยละได้ ดังนี้ คณะ

อักษรศาสตร์ ร้อยละ 26.20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 16.55 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 15.17 คณะ

นิเทศศาสตร์ ร้อยละ 13.79 คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 9.66 คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 8.97 คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ 8.97 และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร้อยละ 0.70

2. หลักสูตร

นิสิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.4 มีความคิดเห็นว่า สาระหลักสูตรโดยทั่วไป มีความเหมาะสมใน

ระดับมาก สาระหลักสูตรที่นิสิตจำ นวนมากที่สุด ร้อยละ 32.4 เห็นว่ามีความเหมาะสมใน ระดับมากที่

สุด คือ สาระดนตรีตะวันตก สำ หรับภาพโดยรวมของความคิดเห็น นิสิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.9 เห็น

ว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมใน ระดับมาก เมื่อนำ เสนอเป็นค่าเฉลี่ย หลักสูตรทุกเรื่อง มีความเหมาะ

สมใน ระดับมาก ทั้งสิ้น โดยสาระดนตรีตะวันตกมีค่าสูงสุด คือ 4.17 และสาระดนตรีไทยมีค่าตํ่าสุด

คือ 3.66 ส่วนค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 3.89

สำ หรับภาพโดยรวมเมื่อนำ เสนอเป็นค่าเฉลี่ย นิสิตมีความเห็นว่าในหัวข้อ บทส่งท้าย มีความ

เหมาะสมใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย คือ 4.05

3. การเรียนการสอน

3.1 การเตรียมการสอน

นิสิตร้อยละ 54.1 มีความเห็นว่า อาจารย์มีการเตรียมการสอน มากที่สุด และร้อยละ 33.9 เห็น

ว่ามีการเตรียมการสอนอยู่ในระดับ มาก นิสิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.1 มีความเห็นว่าประมวลการสอนมี

ประโยชน์ มากที่สุด และร้อยละ 41.6 เห็นว่าประมวลการสอนมีประโยชน์ มาก ในเรื่องตำ รา หรือ

หนังสืออ่านประกอบสำ หรับดนตรีตะวันตก นิสิตร้อยละ 52.8 เห็นว่ามีประโยชน์ มากที่สุด และร้อย

ละ 47.2 เห็นว่ามีประโยชน์ มาก สำ หรับเอกสารของดนตรีโลกและดนตรีไทย นิสิตส่วนใหญ่ ร้อยละ

Narutt Suttachitt Students? Opinions of the Cont 8 ent and Instruction of Music?

47.2 เห็นว่ามีประโยชน์มาก ในเรื่องการเตรียมการสอนของอาจารย์ นิสิตจำ นวนร้อยละ 72.9 เห็นว่ามี

การเตรียมการสอนในระดับ มากที่สุด โดยในเรื่องความพร้อมของการเตรียมสื่อ มีจำ นวนน้อยกว่า

เพียงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 70.8

เมื่อนำ เสนอเป็นค่าเฉลี่ย นิสิตมีความเห็นว่า การเตรียมการสอนและการเตรียมสื่อการสอน

อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย คือ 4.69 และ 4.63 ตามลำ ดับ สำ หรับค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 4.39 แสดง

ว่ามีการเตรียมการสอนอยู่ในระดับมาก

3.2. การสอน

นิสิตร้อยละ 39.9 มีความเห็นว่า ความเหมาะสมในการสอนอยู่ในระดับ มากที่สุด และร้อย

ละ 34.5 เห็นว่าความเหมาะสมในการสอนอยู่ในระดับ มาก นิสิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.7 ถึงร้อยละ

65.3 มีความเห็นว่า 8 หัวข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การใช้สื่อประกอบการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา

(มีจำ นวนสูงสุด คือ ร้อยละ 65.3) การสอนเนื้อหาครบตามประมวลการสอน การนำ เสนอตัวอย่าง

ประกอบเนื้อหาเหมาะสม การสอนสร้างความเข้าใจในเนื้อ มีการสรุปบทเรียน การไปชมคอนเสิร์ตมี

ความเหมาะสม การทำ รายงานจากการไปชมคอนเสิร์ตมีประโยชน์ต่อการเรียน และมีการส่งเสริมให้

ศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน (มีจำ นวนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 36.7) 6 หัวข้อ อยู่ในระดับ มาก คือ มีการ

นำ เข้าสู่บทเรียน (มีจำ นวนสูงที่สุด คือ ร้อยละ 49.3) การเสนอเนื้อหาเป็นขั้นตอน การกำ หนดเนื้อหา

เหมาะสมกับเวลาเรียน มีการแนะนำ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสม และมีการ

ส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์วิจารณ์ (มีจำ นวนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 29.8) ส่วนหัวข้อที่นิสิตส่วนใหญ่ ร้อย

ละ 40.3 เห็นว่า อยู่ในระดับปานกลาง เพียงหัวข้อเดียว คือ มีการนำ ผลงานวิจัยมาใช้ประกอบการ

สอน

เมื่อนำ เสนอเป็นค่าเฉลี่ย นิสิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การใช้สื่อประกอบการสอนเหมาะสม

กับเนื้อหา อยู่ในระดับ มากที่สุด คา่เฉลี่ย คือ 4.58 ในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอน อยู่ในระดับดีทั้งสิ้น

มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.62 ถึง 4.38 ยกเว้น เรื่อง การนำ ผลงานวิจัยมาใช้ประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับ ปานกลาง เท่านั้น คือ 3.38 ส่วนค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 4.08 แสดงว่าการสอนมีความเหมาะสม

ในระดับ มาก

3.3 คุณลักษณะส่วนตัวของผู้สอน

นิสิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.2 มีความเห็นว่า คุณลักษณะส่วนตัวของผู้สอนเนื้อหาดนตรีตะวัน

ตกโดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด และร้อยละ 29.1 เห็นว่าอยู่ในระดับ มาก หัวข้อที่มีค่าสูงที่สุด

ร้อยละ 85.5 คือ มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน และหัวข้อที่มีค่าน้อยที่สุด ร้อยละ 40.0 คือ มีอารมณ์ขัน

นิสิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.4 มีความเห็นว่า คุณลักษณะส่วนตัวของผู้สอน เนื้อหาดนตรีโลก

และดนตรีไทย โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด หัวข้อที่มีค่าสูงที่สุด ร้อยละ 77.8 คือ มีอารมณ์ หัวข้อ

ที่มีค่าน้อยที่สุด ร้อยละ 25.9 คือ เข้าเรียนและเลิกสอนตรงเวลา

ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ความคิดเห็นของ9 นิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม

3.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

1) สื่อส่วนหนึ่งยังไม่เหมาะสม การใช้สื่อในบางเรื่องบางตอนมีน้อยเกินไป สื่อเกี่ยวกับเสียงมี

คุณภาพไม่ดี ทำ ให้การฟังเพลงไม่ไพเราะเท่าที่ควร หนังสืออ่านประกอบประจำ วิชาไม่มีภาพสี

ประกอบ วางจำ หน่ายไม่ทันเวลา ข้อเสนอแนะ คือ ให้ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยกว่าที่

เปน็ อยู ? การจัดทำ หนังสืออ่านประกอบควรมีความสวยงามมากกว่านี้ และควรวางจำ หน่ายก่อนเปิด

ภาคการศึกษา 2) ไม่มีสื่อประกอบการเรียนอื่น ๆ บริการแก่นิสิต นิสิตส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า วิชานี้

ควรมีบริการในเรื่องสื่อทางเสียงและภาพ ได้แก่ การเปิดบริการ ห้องสมุดดนตรี เพื่อให้นิสิตมีโอกาส

ได้ฟังเพลงและชมการแสดงดนตรีจากวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับวิชา 3) เนื้อหามีรายละเอียดมาก ทำ ให้

ยากแก่การจดจำ ในบางเรื่อง

อภิปรายผล

การอภิปรายผล นำ เสนอเป็นสองประเด็นจากผลการวิจัย คือ เรื่องประวัติวิชาสังคีตนิยม และ

เรื่องความคิดเห็นของนิสิตต่อสาระวิชา ดังนี้

1. ประวัติ

1.1 การสอนวิชานี้ควรเริ่มที่ใจรักเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำ ธร สนิทวงศ์

ณ อยุธยา ซึ่งล่วงลับไปแล้ว เห็นได้จากการที่ท่านทุ่มเทเสียสละให้กับการสอนวิชานี้อย่างจริงจัง เพื่อ

มุ่งหวังในการสร้างผู้ฟังดนตรี ในขณะเดียวกันท่านยังเป็นผู้วางรากฐานในการสร้างผู้แสดง และครู

ดนตรีอีกด้วย

1.2 สถานภาพของวิชานี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำ ให้เห็นแนวโน้มของวิธีคิดของผู้พัฒนาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต กล่าวคือ ในสมัยแรก คือ 2500 จนถึงการปรับปรุงหลักสูตร ในปี 2504 วิชานี้จัดเป็น

วิชาบังคับในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป เนื่องจากมีความเห็นว่า ผู้ที่จะ

เป็นครูควรมีความรู้ในเรื่องของดนตรีที่เป็นแบบแผนด้วย เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ซึ่งเป็นคุณ

สมบัติของครูที่ดีข้อหนึ่ง เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร ในปี 2515 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน วิชาสังคีต

นิยม เป็นวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไปมาโดยตลอด เหตุผลประการสำ คัญที่พอสรุปได้ว่าเหตุใดวิชา

นี้จึงกลายเป็นวิชาเลือก คือ 1) มีวิชาอื่น ๆ ในหมวดศึกษาทั่วไปที่สำ คัญกว่าวิชานี้ 2) ดนตรีเป็นเรื่องที่

นิสิตสามารถค้นคว้าศึกษาได้เอง เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่จำ เป็นต้องบรรจุเป็นวิชาบังคับ ในหมวดศึกษาทั่ว

ไป

2. ความคิดเห็นของนิสิต

2.1 นิสิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สาระวิชามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด แสดง

ให้เห็นว่า สาระวิชานี้มีการจัดได้ลงตัวซึ่งเนื่องมาจากเป็นวิชาพื้นฐานส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเนื่อง

มาจากการสอนการใช้สื่อที่ดี ช่วยให้การบรรยายดีขึ้น ดังวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกล่าวไว้

Narutt Suttachitt Students? Opinions of the Cont 10 ent and Instruction of Music?

2.2 การสอนจำ เป็นต้องมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี นิสิตให้ความเห็นว่าผู้สอนมีการ

เตรียมการสอนดี แสดงถึงความพร้อมในการสอนอย่างเด่นชัด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเตรียมตัวสอน

ให้พร้อมเป็นสิ่งสำ คัญยิ่งของการสอนวิชานี้ สิ่งที่ต้องเตรียมอย่างมาก คือ เรื่องของบทเพลงที่จะนำ

เสนอ โดยเฉพาะบทเพลงเอก หรือ masterpieces ในการสอนวิชาสังคีตนิยมนอกจากการนำ เสนอเรื่อง

ราวพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรี ควรเน้นเรื่องสุนทรียรสของดนตรีให้เด่นชัด และการฟังเพลงเพื่อความ

ซาบซึ้งในดนตรีด้วย

บรรณานุกรม

จรวย กลางณรงค์. 2533. แนวโน้มของหลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. ประมวลการสอนวิชาสังคีตนิยม. ตั้งแต่ปี 2530?2543. ภาควิชาสารัตถศึกษา

และภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (เอกสารอัดสำ เนา).

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2531,2532. สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 1และ 2

กรุงเทพมหานคร: โครงการตำ ราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2535, 2538, 2540. สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 3, 4

และ 5. กรุงเทพมหานคร: สำ นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมโภช รอดบุญ. 2518. สังคีตนิยมเบื้องต้นว่าด้วยเพลงคลาสสิก. กรุงเทพมหานคร: นำ อักษร

การพิมพ์.

สหรัฐ จันทร์เฉลิม. 2530. ดนตรีไทย. กรุงเทพมหานคร: หน่วยเอกสารคำ สอน คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (เอกสารอัดสำ เนา 7 หน้า).

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2543, 2538, 2531. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Cox, Bill. 1994. Practical Pointers for University Teachers. London: Kogan Page Limited.

Fry, Heather, Steve Ketteridge and Stephanie Marshall. 1999. A Handbook for Teaching and

Learning in Higher education. London: Kogan Page Limited.


Thailand Band Shop

Video New Update [ + ]

 อย่าลืมจุ๊บนะคร้าบ WMC 2001
 พี่เกียงศิษย์เก่า BJ BAND บอกเล่าความประทับใจเราเป็นเด็กวงโยฯ
 โลกของหมาตัวน้อยแม้เป็นหมายังมีบุญ
 เงินติดล้อ - ชีวิตใหม่ ไม่อยากให้ลูกค้ากลับมาอีก
 รู้ไว้ก่อนดู JOHN WICK: Chapter 3 เบื้องหลัง..สงครามโลกนักฆ่า
 2 ประโยคเด็ด ปลดหนี้ 20 ล้าน
 ทหารหรือนางฟ้างามจริง ๆ
 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ General Theory Of Relativity
 Cosmic Eye ใหญ่สุดคือเล็กสุด
 ความลับของสมอง สู่ความร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิต
 ป่วยด้วย 5 โรคนี้ หยุดดื่มกาแฟ ก่อนสุขภาพพัง
 สัมภาษณ์พิเศษ AVENGERS: ENDGAME
 คนสู้โรค : ​หยุดผมร่วงเพื่อสุขภาพผมดี, วิตามินดี ดีต่อผู้ป่วยภูมิแพ้
 สารคดี บิทคอยน์ Bictionล่าสุด จุดเริ่มต้นของการใช้บิทคอยน์
 สังคมไร้เงินสด : ประเด็นทางสังคม

 The Core ผ่านรกกลางใจโลก
 เรื่องย่อ เมื่อแกนกลางของโลกหยุดหมุน เป็นเหตุให้สนามแม่เหล็กของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ สิ่งมีชีวิตรอบโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด ที่เมืองบอสตัน ประชาชน 32 คน พร้อมกับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตภายในรัศมีสิบช่วงตึก ล้มตายลงอย่างรวดเร็ว ในซานฟรานซิสโก สะพานโกลเด้นเกตพังพินาศ ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนเสียชีวิต ที่จตุรัสทราฟัลการ์ในลอนดอน ฝูงนกพิราบเสียความสามารถในการรักษาสมดุลการบิน และบินเข้าหาผู้คนที่วิ่งหนีอย่างสับสนอลหม่าน ในโรม นักท่องเที่ยวหลายพันคนยืนนิ่งตัวแข็งด้วยความหวาดกลัว ขณะที่กำแพงของโคลอสเซียม โบราณสถานอันทรงค่าของชาวโรมัน พังทลายลงต่อหน้าต่อตาพวกเขา เพื่อแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ เจ้าหน้าที่รัฐบาลและทางกองทัพได้เรียกตัวนักธรณีฟิสิกส์ ดร.จอช คีย์ส (แอรอน เอ็กการ์ต) และทีมนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของโลก และส่งพวกเขาเดินทางสู่ใจกลางโลก ในยานขุดเจาะที่ควบคุมโดย พันตรีรีเบคก้า “เบ็ค” ไชลด์ส (ฮิลลารี สแวงค์) และ นาวาโท โรเบิร์ต ไอเวอร์สัน (บรู๊ซ กรีนวู้ด) ภารกิจของพวกเขาก็คือ การวางระเบิดนิวเคลียร์ที่จะช่วยจุดระเบิดให้แกนโลกทำงานอีกครั้ง เพื่อกอบกู้โลกจากหายนะแห่งมวลมนุษยชาติ..
 GIRL*FRIEND (OFFICIAL )
 เรื่องย่อ เจี๊ยบเป็นนักดนตรี นุ่นเป็นแม่ค้า นุ่นกับเจี๊ยบเคยเรียนประถมโรงเรียนเดียวก­ัน หลายปีต่อมา นุ่นกับเจี๊ยบบังเอิญได้เจอกันอีกครั้ง อะไรหลายๆอย่างทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้กัน มากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์แบบเพื่อนจะพัฒนาได้ไหม นักแสดง อุดมพร หงษ์ลัดดาพร อัคร เอกไพศาลกุล ศาธิกานต์ มีภู่ เขียนบท / กำกับภาพยนตร์ : ฐิตินนท์ วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้กำกับ : ฐิตินันท์ วงศ์ใหญ่ กำกับภาพ / ลำดับภาพ : นพรัตน์ รามวงค์ บันทึกเสียง : อิทธิพล เอกไพศาลกุล แต่งหน้า / ทำผม : ศาธิกานต์ มีภู่ หาสถานที่ : ศรีนวล ศรีหล้า โปรดิวซ์ : Kuna Kseven
 Thai short film - มานะ (MA-NA) Eng Sub
 Thai short film MA-NA (Mana means patient effort.) Year : Feb 2007 Subject : Screen Writing
 หนังสั้น | THE HERO
 Directed by Sopanut Noppawong [https://www.facebook.com/s.nichnam]

Thailand Band Shop


Innovation

The First Marching Percussion In Thailand.

Video News ProjectGallery


TSB Audio

 สามารถ พยัคฆ์อรุณ vs วังจั่นน้อย ส. พลังชัย - Best MuayThai Knockout !
 สามารถ พยัคฆ์อรุณ vs วังจั่นน้อย ส. พลังชัย สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว ป.ประมุข เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 เป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอม­รับในวงการการต่อสู้ระดับสากล โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่น เคยเป็นนักมวยไทยสังกัดค่ายมวย ป.ประมุข ส่วนสูง 174 เซนติเมตร น้ำหนัก 70 กิโลกรัม บัวขาวจัดเป็นหนึ่งในนักกีฬาอาชีพไทยที่ทำ­รายได้สูง โดยส่วนใหญ่มาจากการชกมวยที่ต่างประเทศ นอกจากนี้แล้ว ยังมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์ไทยเรื่อง ซามูไร อโยธยา และใน พ.ศ. 2554 บัวขาวได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการไทยไฟท์ ที่ประเทศไทย ในรุ่น 70 กิโลกรัมซึ่งได้เป็นแชมป์ของการแข่งขันครั­้งนี้อีกด้วย บัวขาวเข้าแข่งขันไทยไฟต์อีกครั้งในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยครั้งนี้ได้พบกับเมาโร เซียรา ซึ่งเป็นนักมวยไทยชาวอิตาลี และบัวขาวเป็นฝ่ายชนะน็อค
 เส้นทางสู่พระบาทพลวง ช่วงที่ 1
 เดิมทีรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันในนามว่า พระบาทหลวง แต่ในปี 2515 หลวงพ่อเขียน ได้เสนอให้นำชื่อของเขาคิชฌกูฏ
 พาเพื่อนขึ้นเขาพระบาท
 พระบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ รอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 อ่าวกระทิง จันทบุรี
 อ่าวกระทิง อยู่เขตวนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ เป็นชายหาดเล็ก ๆ ที่สวยงามและเงียบสงบ เดินทางโดยเรือจากชายหาดแหลมสิงห์ ใช้เวลา 20 นาที
 สารคดี เขาคิชฌกูฎ
 พระบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ รอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย

I Story New Comment

บุษบา 2013-01-30
เป็นประสพการณ์การผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิต
Chanthaburi Story 2013-01-16
ขอบคุณค่ะ...
Amadeus 2011-12-14
มันทำให้ผมปวดจิตอ่ะพี่  เทพเกินบรรยาย

Mr.StoryMan 2011-11-30
เป็นเรื่องที่ดีประโยชน์มาก ทำให้เราได้มองโลกในอีกมิติหนึ่ง....
Bussaba 2011-11-29
สุดยอดจริง ๆ เดี๋ยวขอปรึกษาวิธีการทำบ้างะค่ะ...
บุษบา 2011-11-28
ใช่ครับมันทำงานแบบ Auto ผมเริ่มต้นทดลองโปรแกรมนี้ที่ $20 หลังจากที่เห็นผลก็ลองแช์ไดเดียให้เพื่อน ๆ ลองเล่นมันดูโดยให้ทดลองที่ $10 (300 บาท)  
Mr.StoryMan 2011-11-28
นี่มันโปรแกรมสร้างเงินชัด ๆ ดูเหมือนมนจะทำงานแบบ Auto ใช่มะครับ...
Bussaba 2011-11-25
ขอแสดงความยินด้วยครับ...ออ แล้วมันทำอย่างไงครับ
Mr.StoryMan 2011-11-22
มีหลายคนสงสัยว่าทำไมการสมัครมันง่ายจัง...มีแค่  First NameLast Name , E-mail อันนี้ผมเข้าใจว่าเขาให้ความสำคัญไปที่บัญชีอีเมล์...เพราะมันเชื่อมโยงไปทุก ๆ อย่าง และที่สำคัญคุณต้องใช้ Gmail เน้นเลยนะครับ Gmail...
บุษบา 2011-11-21
ใช่....ถ้าคุณใช้ I Story เป็น คุณจะเห็นว่า นี่คือช่องทางแห่งการให้โอกาส...ก็อย่างว่ามันเป็นเรื่องสำหรับคนที่มองเห็นโอกาส...
...

School Band New Update

 กุ๊ยช่าย รพ.อร่อยจังหวัดจันทบุรี
 กุ๊ยช่าย รพ.อร่อยจังหวัดจันทบุรี
 เจาะใจ ธรรมะ พี่เหมียว-วรัตดา
 วรัตดา ภัทโรดม คือ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และมีชื่อเสียงในแวดวงการตลาดตั้งแต่อายุยังน้อย แต่สุดท้ายก็ค้นพบว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความสุขในความหมายของการเป็นมนุษย์ เธอจึงพาชีวิตเดินทางไปพบ “การเกิดครั้งที่สอง” จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 น้องธนัช สุดยอดเด็กอัจฉริยะ สนทนาธรรมกับพระอาจารย์
 เด็กชายธนัช ฉายแววเด็กอัจริยะเมื่ออายุไม่ถึง 1 ขวบ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้หลายคำ และมีความสามารถทางด้านศิลปะ และดนตรี เช่นภาพวาดแนว แอบสแทรก(Abstract) ของน้องธนัช สามารถขายได้ทั่วโลกกว่า 2000 ผลงาน จนได้ฉายาว่า “ปีกัสโซน้อย” ได้รับการยอมรับในหมู่นักสะสมทั่วโลก นั่นคือสิ่งที่ภูมิใจของน้องธนัช ที่มีผู้ชื่นชม ยินดีจับจองเป็นเจ้าของ
 Best of Just For Laughs Gags - Best Sexy Pranks
 That's right folks, more sexy pranks than you can shake a stick at - actually just 5 gags but that's still quite amazing. If this video is a great success, we'll do it again. If it's a huge stinking flop, we'll fire the staff responsible for the idea and just serve good old individual gags again.
 ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เจาะใจ
 ไฟล์ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง แนวคิดจากอดีตนักวิทยาศาสตร์นาซ่า ที่ ครูอาจารย์ นักศึกษา ควรดู นำไฟล์จากในยูทูปมารวมเป็นไฟล์เดียวเพื่อก­ารดูทีต่อเนื่อง ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมดได้ที่ www.jozho.net