...
 
User : Pass :
  Music Education ( เล่าเรื่องโดย บุษบา )     
 

การปรับ Intronation สำหรับเครื่องเป่า (Part2) + ทำไมเราต้องฝึกเล่นเพี้ยน

บรรยายโดย อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

แบบฝึกหัดที่ 3


การเปลี่ยนโน้ต (Note Approach)

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนระดับเสียง (Pitch) ในขณะที่เปลี่ยนโน้ตให้ได้ตามต้องการ...เพื่อให้เข้ากับสถานะการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งมักจะพบบ่อยเวลาเล่นกันเป็นหมู่คณะ1. หลับตาเล่นโน้ตแรก 2 - 3 จังหวะ

2. มองเข็มเพื่อตรวจสอบ 1 จังหวะ

2.1 ถ้าเพี้ยนให้เริ่มขั้นที่ 1 - 2 ใหม่3.เล่นโน้ตตัวแรก 2 - 3 จังหวะให้ตรง แล้วหลับตาจากนั้นเล่นแบบ Slur ไปหาโน้ตตัวที่ 2

3.1 เล่นอีก 1 จังหวะ มองเข็มเพื่อตรวจสอบ ถ้าโน้ตตัวที่ 2 เพี้ยนให้ซ้ำขั้นตอน 1 - 3 ใหม่

4. เริ่มต้นใหม่ แต่คราวนี้ตั้งใจให้โน้ตตัวที่ 2 เพี้ยนสูงขึ้น 10 เซนต์

5. ถ้าสามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้...ให้กลับไปเริ่มต้นขั้นตอนที่ 1 - 3 ใหม่ (เล่นให้โน้ตตัวที่ 2 ตรง)

6. เล่นใหม่ แต่คราวนี้ตั้งใจให้โน้ตตัวที่ 2 เพี้ยนต่ำลง 10 เซนต์ ทำซ้ำเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4

7. กลับไปทำขั้นตอนที่ 1 - 3 ใหม่ (เล่นโน้ตตัวที่ 2 ตรงเข็ม)" ทำไมเราต้องฝึกเล่นให้เพี้ยน ? "

เนื่องจากธรรมชาติของเสียงดนตรีที่มีความกลมกลืนกันนั้น...มิได้ตรงตามเครื่องเทียบเสียงที่เรา

ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เครื่องเทียบเสียงจะตั้งค่าในระบบเฉลี่ยเท่ากัน (Equal Temperament) กล่าวคือ

ใน 1 คู่ 8 เท่ากับ 1200 เซนต์ จะพบว่าแต่ละครึ่งเสียงในระดับเฉลี่ยเท่ากันจะมี 100 เซนต์ แต่ละ

ระบบเสียงเข้ากันตามธรรมชาติ (Natural Beatless Tuning) นั้น ไม่เท่ากันในทุก ๆ ครึ่งเสียง ขึ้นอยู่ว่า

เสียงเหล่านั้น กำลังเล่นคู่ใดพร้อมกันอยู่ ดังตัวอย่างตามแผนภูมิล่างนี้


ระบบเสียงเข้ากันตามธรรมชาติ (Natural Beatless Tuning)


ยกตัวอย่างการ Tune คอร์ด C major เท่านั้น จะพบว่าระบบการเทียบเสียงคอร์ดระบบเสียงเข้ากัน

ตามธรรมชาติผู้เล่นจะต้องเล่นตัว E ให้เพี้ยนต่ำลง 14 เซนต์ และเล่นตัว G ให้เพี้ยนสูง 2 เซนต์

เมื่อเทียบระบบเฉลี่ยเท่ากัน (ระบบที่ปรากฏอยู่บนเครื่องเทียบเสียงไฟฟ้า) นี่คือเหตุผลว่าทำไมเรา

จะต้องฝึก ให้ตนเองสามารถปรับเสียงในระดับละเอียด ( Fine Tuning ) เพื่อให้เกิดความยึดหยุ่นตาม

สถานะการณ์..ให้ได้ เพราะดนตรีตะวันตกถูกแต่งอยู่บนพื้นฐานของการใช้คอร์ด โดยเฉพาะคอร์ด

เมเจอร์ ( Major Chord ) ซึ่งตรงกับความถี่ธรรมชาติของเสียงตามหลักวิทยาศาสตร์ เมื่อผู้เล่นเข้า

ใจแล้วว่าทำไมจึงต้องฝึกเป่าให้เพี้ยนให้เป็น...ก็จะทำให้ผู้เล่นสามารถนำความรู้จากแบบฝึกหัดไป

ใช้ได้ถูกต้องกับสถานการณ์และยังทำให้เกิดความยึดหยุ่นในการเล่นที่ผู้เล่นสามารถควบคุมสีสัน

ของเสียง ( Tone Color ) ได้ตลอดเวลา ในขณะที่กำลังปรับเทียบแบบละเอียดอยู่ จากนั้นการฝึก

เช่นนี้จะทำให้ผู้เล่นมีทักษะทางด้านการฟังที่ดีขึ้น และรูปปากที่แข็งแรงในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่น

ได้ตามความคิด และรู้จักควบคุมลมที่ดีด้วย....

Written by บุษบา
 
xxx
 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

" การปรับ Intronation สำหรับเครื่องเป่า (Part2) + ทำไมเราต้องฝึกเล่นเพี้ยน "

การปรับ Intronation สำหรับเครื่องเป่า (Part1)
การปรับ Intronation สำหรับเครื่องเป่า (Part2) + ทำไมเราต้องฝึกเล่นเพี้ยน

Bussaba 2011-11-02
สุดยอดเลยอันนี้...เป็นประโยชน์กับคนเป่ามาก
...

บุษบา Main Story

  การเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก (เส้นทางสู่ WMC ครั้งที่ 1)
  เส้นทางสู่ WMC ครั้งที่ 2
  บุคคลสำคัญในวงการโยธวาทิตไทย
  Music Education
  เรื่องดี ๆ ของสังคมไทย
  ความทรงจำ (Remember)
นี่คือเพื่อนของคุณ บุษบา
 
 
 
 
Copyright (c) 2011 ThailandBand.com. All rights reserved. Design by Thailand Band Group.
...