...
 
User : Pass :
  ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้อง ( เล่าเรื่องโดย Bussaba )     
 

คำนำ โดย นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

อธิบดีกรมวิชาการ ( 21 พฤษภาคม 2545 )               ดนตรี เป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  เราสามารถใช้ดนตรีช่วยเสริมสร้างการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์ให้มีความสมดุล เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ เกิดความชื่นชม และรับรู้คุณค่าของความงาม ช่วยผ่อนคลายจิตใจ อารมณ์ เกิดความสนุกสนาน และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนนำความรู้ความสามารถทางดนตรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้  การส่งเสริมใช้เยาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับดนตรี โดยเฉพาะในด้านฟังดนตรีและการขับร้องเพลงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง กรมวิชาการจึงได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเสริมความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ

เรื่อง
" ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้องเพลงสากล " ระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ประกอบการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของบทเพลงและการขับร้องที่ถูกต้องตามหลักทฤษฏี  กระตุ่นให้มีการรับฟังดนตรีจากเพลงและดนตรีลักษณะต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยเรื่องบทเพลงประเภทต่าง ๆ การขับร้อง  ลักษณะของเสียงร้อง  ขั้นตอนและวิธีการฝึกขับร้อง

               กรมวิชาการหวังว่าหนังสือเสริมความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มศิลปะได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำหนังสือเสริมความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะฯ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ไว้ ณ โอกาสนี้


ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้องเพลงสากล


Written by Bussaba
 
xxx
 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

" คำนำ โดย นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ "

คำนำ โดย นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
บทนำ
1. ประเภทบทเพลง
2. ซิมโฟนี ( Symphony )
3. ลักษณะเพลงซิมโฟนี
เบโธเฟน (ค.ศ. 1770 ? ค.ศ. 1827)

...

Bussaba Main Story

  นานา Story
  ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้อง
  Picture
  รู้หลักธรรม
นี่คือเพื่อนของคุณ Bussaba
 
 
 
 
Copyright (c) 2011 ThailandBand.com. All rights reserved. Design by Thailand Band Group.
...