...
 
User : Pass :
  ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้อง ( เล่าเรื่องโดย Bussaba )     
 

บทนำ


ดนตรีคลาสสิค หรือดนตรีตะวันตก

วง Orchestra

ดนตรีคลาสสิค หรือดนตรีตะวันตก เป็นเรื่องราวที่มีสาระกว้างไกลและมีรายละเอียดลึกซึ้งมาก สำหรับหนังสือ ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้อง เป็นหนังสือที่กล่าวถึงดนตรีคลาสสิกในระดับพื้นฐานที่น่าสนใจสองเรื่องด้วยกัน คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเภทของบทเพลงและการขับร้อง

สำหรับเรื่องราวประเภทของบทเพลง หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเพลงคลาสสิกประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วนโดยในแต่ละประเภทได้กล่าวถึงประวัติ ลักษณะ และสุนทรีย์ รวมทั้งได้ยกตัวอย่างบทเพลงแต่ละประเภทไว้หนึ่งบทเพลง เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษามีความเข้าใจในลักษณะของบทเพลงประเภทนั้น ๆ ได้ลึกซึ้งขึ้น นอกจากนี้ในตอนท้ายของเรื่องได้นำเสนอรายชื่อบทเพลง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

การขับร้องสากล

การขับร้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ดนตรี ทั้งนี้เนื่องจากการขับร้องเป็นทักษะดนตรีที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อหาเครื่องดนตรีแต่อย่างใด การขับร้องใช้เครื่องดนตรีที่เรามีมาตั้งแต่กำเนิด คือ เสียงร้องร้องและความสามารถในการเรียนรู้ทักษะการขับร้อง สำหรับเรื่ีองราวในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการขับร้องตามหลักของดนตรีคลาสสิก ได้แก่ เรื่องลักษณะของเสียงร้องมนุษย์วึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรทราบถึงระดับเสียงของแต่ละคน หัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่วิธีการขับร้อง ซึ่งได้กล่าวถึงการขับร้องอย่างถูกวิธี รวมทั้งการฝึกหัดเพื่อพัฒนาความสามารถในการขับร้อง ตลอดจนกล่าวถึงประเภทของการขับร้องซึ่งมีตัวอย่างแบบฝึกหัดและบทเพลงไว้ด้วย เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้ในการฝึกทักษะการขับร้องของตนเอง

ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้องเพลงสากล

               ดนตรีคลาสสิก... บทเพลงและการขับร้อง เป็นหนังสือที่นำเสนอสาระเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้ศึกษา ค้นคว้า และสามารถนำสิ่งที่เป็นสาระในเล่มไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ตามที่ผู้อ่านมุ่งหวังไว้...


Written by Bussaba
 
xxx
 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

" บทนำ "

คำนำ โดย นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
บทนำ
1. ประเภทบทเพลง
2. ซิมโฟนี ( Symphony )
3. ลักษณะเพลงซิมโฟนี
เบโธเฟน (ค.ศ. 1770 ? ค.ศ. 1827)

...

Bussaba Main Story

  นานา Story
  ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้อง
  Picture
  รู้หลักธรรม
นี่คือเพื่อนของคุณ Bussaba
 
 
 
 
Copyright (c) 2011 ThailandBand.com. All rights reserved. Design by Thailand Band Group.
...