...
 
User : Pass :
  ท่องเที่ยวจันทบุรี ( เล่าเรื่องโดย Chanthaburi Travel )     
 

ซากเรือสำเภาบ้านเสม็ดงาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


ซากเรือสำเภานี้?เป็นหนึ่ง?ใน?โบราณวัตถุสำคัญที่นำมาจัด?แสดง?ให้คน? เข้าชม?ในรูป?แบบพิพิธภัณฑ์กลาง?แจ้ง?เรือสำ?เภา?เสม็ดงาม ที่บ่งบอก?ถึง?ความ?เป็น?เมืองท่า?โบราณของดิน?แดนจันทบุรี ตลอดจน?การคมนาคม ติดต่อค้าขายทางทะ?เล รวม?ถึง?การสงคราม ?และถ้า?เดินขึ้น?ไปชมด้าน?ในอาคารนิทรรศ?การถาวร บริ?เวณ?ใกล้บ่อซาก?เรือ มี?การจัด?แสดง?เรื่องราว?การสำรวจขุดค้นทาง?โบราณคดี ?เรือ?เสม็ดงาม พระราชประวัติ?การกอบกู้ชาติของสม?เด็จพระ?เจ้าตากสินฯ ?และ?เ?ก็บรักษา?โบราณวัตถุ?ซึ่งพบ?ในท้องทะ?เลจันทบุรี ?เศษ?เครื่องถ้วยลายครามจีน กระปุกสังค?โลก ที่น่าชื่นชมที่สุด คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น?แห่งนี้ก่อตั้ง?และบริหารจัด?การ?โดยชุมชน ?โดยองค์?การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีหน้าที่ดู?แลรับผิดชอบพื้นที่?แห่งนี้?โดยตรง

พ.จ.อ.กามนิต ดิ?เรกศิลป์ อดีต?เจ้าหน้าที่?ผู้ปฏิบัติงาน?โครง?การ?โบราณคดี?ใต้น้ำ สำนัก?โบราณคดี กรมศิลปากร ?ผู้ควบคุม?การขุดค้นทาง?โบราณ ?เรือ?เสม็ดงาม ครั้ง?แรก ปัจจุบัน?เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ?และรับหน้าที่วิทยากรชุมชน?ในพิพิธภัณฑ์กลาง?แจ้ง?เรือสำ?เภา?เสม็ดงาม ?เล่า?ให้ฟังว่า บ้าน?เสม็ดงามมี?การขุดค้นครั้ง?แรก?ในปี พ.ศ.2524-2525 ?ทำ?ให้ทราบว่า ซาก?เรือ?เสม็ดงาม?เป็น?เรือสำ?เภาท้ายตัด กว้าง 8 ?เมตร ยาว 25 ?เมตร ?ไม้กระดูกงู?เป็น?ไม้ตระกูลพญา?ไม้ ?ไม้?เปลือก?เรือ?เป็น?ไม้?เนื้ออ่อน?ในตระกูล?ไม้สน มีฐาน?เสา?ใบ 2 ?เสา ลักษณะ?เป็น?เรือสำ?เภาจีน?แบบฟู?เจียนขนาด?เล็ก ?โบราณวัตถุที่พบ?ในตัว?เรือ?เป็น?เครื่องถ้วยลายครามจีน?ทั้งหมด

"?แหล่งขุดค้นนี้?ทำงานยากที่สุด ?เทียบกับ?แหล่ง?โบราณคดี?ในทะ?เลจีน?ใต้ ทะ?เลอันดามัน ?แม่น้ำ?โขง ?เพราะ?การ?ทำงาน?โบราณคดีมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับ?การขึ้นลงของน้ำตาม?เวลา หัว?เรือติด?แม่น้ำจันทบุรี ท้าย?เรือติดป่าชาย?เลน ตรวจสอบสภาพ?เรือ หัว?เรือทะลุ ท้อง?เรือชำรุด สันนิษฐานว่า?เรือลำนี้ถูกนำขึ้น?เพื่อซ่อม?แซม ?แต่สภาพ?เรือชำรุดมาก ?หรือ?ไม่มี?เวลาซ่อม?จึงทิ้ง?ไว้?ในอู่ซ่อม"

พ.จ.อ.กามนิต กล่าวอีกว่า ?ใน?การขุดค้นครั้งที่ 2 ?เมื่อปี พ.ศ.2532 ?ทำ?ในลักษณะ?เดียวกับ?การขุดค้นครั้ง?แรก?และ?ทำ?การบันทึกสภาพ?เรือ?โดย? การถ่ายภาพ ?ทำ?แผนผัง?และศึกษา?เทคนิค?การต่อ?เรือ?ในส่วนต่างๆ อย่างละ?เอียด นอกจากนี้คณะ?ทำงาน?ได้?ทำ?การขุดค้นหลุมตรวจสอบชั้นดินที่ทับถมทาง?โบราณ คดีที่บริ?เวณด้านท้าย?เรือ พบหลักฐานชี้?ให้?เห็นว่า ?เรือ?เสม็ดงามนี้ถูกทิ้งร้างอยู่?ในอู่ซ่อมอย่าง?แน่นอน จาก?การหาอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 สามารถกำหนดอายุ?เรือ?โบราณลำนี้?ได้?ในช่วงประมาณ พ.ศ.2310 ที่สม?เด็จพระ?เจ้าตากสินฯ ทรง?เตรียมยกกองทัพ?ไปตีพม่า ?เพื่อกอบกู้?เอกราช

?ใน?แง่มุมทางด้านประวัติศาสตร์นั้น วิทยากรชุมชนวัย 62 ปีคน?เดิม สันนิษฐานว่า?เรือลำนี้น่าจะ?เป็นหนึ่ง?ใน?เรือสำ?เภาที่รวบรวมมา?เพื่อ? เป็นกำลังหลักของกองทัพ?เรือสม?เด็จพระ?เจ้าตากสินมหาราช หัว?เรือหันลงสู่?แม่น้ำ?เตรียมออกศึก ?แต่ยังซ่อม?ไม่?เสร็จ?ถึงถูกทิ้งร้างอยู่?ในอู่ซ่อม?เรือ ?แม้?ไม่พบศาสตราวุธ?ใน?เรือ ?แต่พื้นที่?ใกล้?เคียงนี้พบร่องรอย?การตี?เหล็ก ถลุง?เหล็ก ?และห่างออก?ไปจากที่นี่ 500 ?เมตร มีพื้นที่หนึ่งที่ชาวบ้าน?เรียกว่า ทุ่งค่าย มี?แนวกำ?แพง?เมือง ?และคู?เมือง สันนิษฐานว่า ?เป็นสถานที่?ใช้?ใน?การฝึกทหารสมัยพระ?เจ้าตากสินฯ ยิ่ง?ไปกว่านั้น ตามริมฝั่งอ่าว ต.หนองบัว พบ?แอ่งน้ำรูปสี่?เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะคล้ายอู่ต่อ?เรืออยู่หลาย?แห่ง ขณะนี้ตน?ได้ประสานสำนัก?โบราณคดี กรมศิลปากร ?เพื่อ?ทำ?การขุดค้น?เพิ่ม?เติม ถ้าสามารถดำ?เนิน?การ?ได้น่าจะ?ได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ยิ่ง ขึ้น

นอกจากนี้ ?เขายังระบุว่า ซาก?เรือสำ?เภา?เสม็ดงาม ?เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง?ในประวัติศาสตร์?การค้าขายทางทะ?เลระหว่าง?ไทย กับจีน ?เพราะจาก?การศึกษา พบว่า?เป็น?เรือสำ?เภาจีน ?และ?เนื่องจาก?เรือลำนี้?ไม่?ได้จมลง?ในท้องทะ?เล ?แต่ถูกทิ้งร้างอยู่?ในอู่ซ่อม?เรือ?ทั้งที่ยังซ่อม?ไม่?เสร็จ ?ทำ?ให้พบซาก?ไม้?โครงสร้าง?เรือมากกว่า?เรือสำ?เภา?โบราณลำอื่นๆ ที่พบ?ในอ่าว?ไทย ?และสิ่งที่น่าสน?ใจศึกษา?ก็คือ ชาวบ้าน?เสม็ดงาม ?เรียกบริ?เวณที่พบซาก?เรือว่า อู่ต่อ?เรือสม?เด็จพระ?เจ้าตากสินมหาราชกันต่อๆ มายาวนาน ?เคารพบูชาพระ?เจ้าตากสินมหาราช ?เห็น?ได้จากมี?การจัดตั้งศาลสม?เด็จพระ?เจ้าตากสิน?เพื่อสัก?การบูชา?ถึง 3 ศาลด้วยกัน ?ก็มีประชาชน?และนักท่อง?เที่ยว?เข้ามาสัก?การะบูชาอยู่?ไม่ขาด

?เราคง?ไม่มีวันรู้อย่าง?แน่ชัดว่า บ้าน?เสม็ดงาม?เป็นอู่ต่อ?เรือสม?เด็จพระ?เจ้าตากสินมหาราชจริง?หรือ?ไม่ ซาก?เรือสำ?เภาจีนลำนี้ยังคง?เป็นหนึ่ง?ในปริศนาทางประวัติศาสตร์?เมืองจัน ทบูร?ในอดีต ?ซึ่ง?เชื่อว่ายังมี?แหล่ง?โบราณคดีอยู่มากมายกระจัดกระจาย?ในดิน?แดน?แห่ง นี้ ?ซึ่งล้วน?เป็นสิ่งที่ต้องสำรวจ?และศึกษา?ไม่มีวันสิ้นสุด ?แต่สำหรับพิพิธิภัณฑ์กลาง?แจ้ง?เรือสำ?เภา?เสม็ดงามวันนี้?เปิดต้อนรับ? ผู้ที่สน?ใจตามรอยประวัติศาสตร์?แล้ว ?โดย?ไม่?เสียค่า?ใช้จ่าย?ใดๆ มี?เพียงตู้รับบริจาคที่ตั้งอยู่?เพื่อ?เปิด?โอกาส?ให้ทุกคนมีส่วนร่วม?ใน? การดู?แลรักษามรดกวัฒนธรรมที่สำคัญนี้?เท่านั้น.////////////////////////? ใต้ภาพ

1. ซาก?เรือสำ?เภา?โบราณที่จัด?แสดง?ให้ชม ณ ตำ?แหน่งที่ขุดค้นพบ
2. อาคารนิทรรศ?การ?แสดง?เนื้อหาประวัติศาสตร์?และ? โบราณคดี
3.? เชือกหัว?เรือ?และชันยา?เรือที่พบ?ในตัว?เรือ
4.? เครื่องถ้วยจีน ที่ขุดค้นพบพร้อมซาก?เรือ
5. พ.จ.อ.กามนิต ดิ?เรกศิลป์ ?ผู้มีส่วนสำคัญก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
6.? โบราณวัถตุที่พบ? ใน?แม่น้ำจันทบุรี ภาพนี้?เป็น?เศษ?เครื่องถ้วยลายครามจีน?แบบซัว?เถา อายุหลายร้อยปี 
7. กระปุกสังค?โลก พุทธศตวรรษที่ 19-21 พบที่อ่าวหมู?ใหญ่ จ.จันทบุรี

แผนที่...

ดู All Chanthaburi Band ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 

Written by Chanthaburi Travel
 
xxx
 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

" ซากเรือสำเภาบ้านเสม็ดงาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "

พระบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ รอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย
ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี
เมืองโบราณค่ายเนินวง
ซากเรือสำเภาบ้านเสม็ดงาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

...

Chanthaburi Travel Main Story

  ท่องเที่ยวจันทบุรี
นี่คือเพื่อนของคุณ Chanthaburi Travel
 
 
 
 
Copyright (c) 2011 ThailandBand.com. All rights reserved. Design by Thailand Band Group.
...