IMG-LOGO

BUU Symphonic Band

Post by - -


เทปบันทึกภาพ งานคอนเสิร์ตการกุศล BUU Symphonic Band แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ออกอากาศที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวัีนที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Leave a Comment