IMG-LOGO

ความจริงไม่มีใครทุกข์ เราสร้างมันขึ้นมาเอง

Post by - -


          ความเป็นจริงของชีวิตที่แท้จริงแล้วมีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น มีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ มีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่ดับลง ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ถ้าใครที่ไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ ก็จะหลงยึดเอาความทุกข์นั้นมาเป็นของตน คนเหล่านั้นจึงไม่อาจจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลย ขอกราบขอบคุณพระอาจารย์อำนาจ โอภาโสและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นเพื่อสรุปเนื้อหาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ให้เราเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น

          อธิบายได้ดีในเชิงรูปธรรมและนามธรรม บางครั้งดูออกแนววิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจได้ไม่ยาก ไม่ว่าใครก็ดูได้อย่างเข้าใจแน่นอน

Leave a Comment